Loading…
 |  สมัครสมาชิก
 คำนิยามมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
1. คำนิยามมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
 
มาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง ข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือมีส่วนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เกี่ยวกับ
  • วิธีทำ วิธีออกแบบ วิธีสร้าง(สิ่งของ/สิ่งอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ประเภท แบบ รูปร่าง protocol ที่เกี่ยวข้องกับเทค โนโลยีดิจิทัล
  • วิธีทดลอง วิธีทดสอบ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ข้อกำหนดรายการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ความหมายของตัวย่อแสดงสถานะ
 
- CD0 ร่างมาตรฐานฉบับแรก
- CDx ร่างมาตรฐานฉบับแก้ไข ครั้งที่ x
- FDNS(1) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง
- FDNS(2) ร่างที่ปรับปรุงตามความเห็นจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
  • PreCD (preparation CD) : ร่างมาตรฐาน
  • CD (committee draft) : ร่างมาตรฐานสำหรับพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการ
  • CDV (committee draft for vote) : ร่างมาตรฐานที่ผ่านการรับรองแล้ว ใช้สำหรับเวียนขอความเห็น
  • FDNS (final draft for national standard) : ร่างมาตรฐานที่ผ่านการเวียนขอความเห็น และมีมติแล้ว
  • Publication : มาตรฐานที่ประกาศใช้