Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
22 พฤษภาคม 2563 00:00
สดช.ร่วมจับมือสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย
ข่าว สดช.
21 พฤษภาคม 2563 00:00
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข่าว สดช.
19 พฤษภาคม 2563 00:00
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2563
ข่าว สดช.
14 พฤษภาคม 2563 00:00
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2/2563
ข่าว สดช.
04 พฤษภาคม 2563 00:00
“เลขาธิการ สดช.” ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมฉัตรมงคล
ข่าว สดช.
01 พฤษภาคม 2563 00:00
ลดช.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันฉัตรมงคล (๔ พฤษภาคม)