Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
22 มกราคม 2564 00:00
เลขาธิการ สดช. ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ"บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563" จากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าว สดช.
14 มกราคม 2564 00:00
สดช. จัดประชุมหารือ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
ข่าว สดช.
13 มกราคม 2564 00:00
เลขาธิการ สดช. เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าว สดช.
13 มกราคม 2564 00:00
สดช.จัดประชุมคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564
ข่าว สดช.
01 มกราคม 2564 00:00
เลขาธิการ สดช. ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ข่าว สดช.
24 ธันวาคม 2563 00:00
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 12/2563