Loading…
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
30 กันยายน 2565 00:00
สดช. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าว สดช.
29 กันยายน 2565 00:00
ลุงป้อม หนุน พัฒนาดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ข่าว สดช.
28 กันยายน 2565 00:00
เลขาธิการ สดช. รับโล่องค์กรดีเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ข่าว สดช.
27 กันยายน 2565 00:00
รองเลขาธิการ สดช. เข้าร่วมการประชุม PP-22 พร้อมเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหาร ITU ในนามประเทศไทย
ข่าว สดช.
26 กันยายน 2565 00:00
สดช. ร่วมกับ AWS พัฒนาทักษะการใช้ระบบคลาวด์สำหรับบุคลากรภาครัฐ ผ่าน AWS Cloud
ข่าว สดช.
26 กันยายน 2565 00:00
ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ONDE 1 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ