Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
02 ตุลาคม 2562 00:00
สดช.พัฒนากำลังคน อบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารฯ และ ผู้นำขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ให้ข้าราชการในสังกัด
ข่าว สดช.
26 กันยายน 2562 00:00
สดช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระยะ 5 ปี และ 10 ปี ครั้งที่ 1
ข่าว สดช.
19 กันยายน 2562 00:00
ลดช.ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจยุค Digital“
ข่าว สดช.
16 กันยายน 2562 00:00
สดช.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 3 ปี
ข่าว สดช.
02 กันยายน 2562 00:00
สดช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระยะ 5 ปี และ 10 ปี ครั้งที่ 1
ข่าว สดช.
31 สิงหาคม 2562 00:00
สดช. มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน