Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
29 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. ในนามกระทรวงดีอีเอส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
ข่าว สดช.
29 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. ร่วมแสดงความพร้อม และความร่วมมือ รัฐ-เอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์บรอดแบนด์ ต่อยอดเทคโนโลยี 5G
ข่าว สดช.
29 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ข่าว สดช.
24 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ข่าว สดช.
22 พฤษจิกายน 2564 00:00
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
ข่าว สดช.
19 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำนโยบายและแนว ทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล