Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
29 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ข่าว สดช.
24 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ข่าว สดช.
22 พฤษจิกายน 2564 00:00
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
ข่าว สดช.
19 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำนโยบายและแนว ทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล
ข่าว สดช.
18 พฤษจิกายน 2564 00:00
บอร์ดดีอี ไฟเขียวพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐรองรับกม.คุ้มครองข้อมูลฯ
ข่าว สดช.
12 พฤษจิกายน 2564 00:00
สดช. จัดงานเปิดตัว "ONDE D4D App Portal" เชื่อมโยงบริการดิจิทัล สำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D)