Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
07 ธันวาคม 2563 00:00
สดช. จัด งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์สำหรับการรับรอง หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ข่าว สดช.
03 ธันวาคม 2563 00:00
ลดช. ร่วมบรรยายงาน Open House เปิดตัวบริการใหม่ "CAT x AWS - Unlocking Your Business"
ข่าว สดช.
02 ธันวาคม 2563 00:00
ลดช. กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Striving to the goal of Digital Government to Deliver Citizens Centric Services Exellence"
ข่าว สดช.
01 ธันวาคม 2563 00:00
สดช. เผยผลการศึกษาการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
ข่าว สดช.
30 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วม 22 หน่วยงานจัด Thailand Digital Outlook 2020 ระยะ 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ข่าว สดช.
27 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดสุดท้าย และเห็นชอบการใช้จ่ายเงินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)