Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
23 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสม (ร่าง) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กลไก และวิธิการประเมินผล สำหรับการรับรองหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐดิจิทัล
ข่าว สดช.
23 พฤษจิกายน 2563 00:00
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าร่วม การหารือทวิภาคีกับ USABC
ข่าว สดช.
17 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2)
ข่าว สดช.
16 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช. จับมือ มหิดล จัด Thailand AI Ethics Forum 2020 ศึกษาและพัฒนาแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ
ข่าว สดช.
13 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
ข่าว สดช.
12 พฤษจิกายน 2563 00:00
สดช. จับมือ หัวเว่ย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ สร้างความเข้าใจ การประยุคต์ใช้เทคโนโลยี 5G พร้อมโชว์ Use Case การใช้งาน 5G ที่ประสบความสำเร็จ จากทั่วโลก