Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
30 ตุลาคม 2563 00:00
สดช.จัดประชุมระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัล
ข่าว สดช.
28 ตุลาคม 2563 00:00
สดช. ประชุมผู้เชี่ยวชาญ หารือออกแบบหลักเกณฑ์ กลไก และวิธีการประเมินผล สำหรับการรับรองหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ข่าว สดช.
28 ตุลาคม 2563 00:00
สดช.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 10/2563
ข่าว สดช.
28 ตุลาคม 2563 00:00
รมว.ดีอีเอส เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
ข่าว สดช.
27 ตุลาคม 2563 00:00
สดช. หารือ CAT ติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service)
ข่าว สดช.
16 กันยายน 2563 00:00
รมว. ดีอีเอส ทำบุญครบรอบ 4 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ดีอีเอส และ สดช. มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ของประชาชน