Loading…
 |  สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สดช.
14 กันยายน 2563 00:00
สดช.จัดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการใช้ดิจิทัลกับการทำนาข้าว
ข่าว สดช.
02 กันยายน 2563 00:00
สดช.จัดประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ “แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับเกษตรกรผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
ข่าว สดช.
01 กันยายน 2563 00:00
สดช.ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมระดมสมอง “โครงการจัดทำภาพฉายอนาคต Platform Economy”
ข่าว สดช.
31 สิงหาคม 2563 00:00
สดช. ดึงความร่วมมือ กสทช. CAT AIS และ TRUE เปิดตัวบริการ Smart Sign On เพิ่มความสะดวกประชาชน ลงทะเบียนครั้งเดียวกับ @TH Wi-Fi ใช้งาน Free Wi-Fi ได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วม
ข่าว สดช.
24 สิงหาคม 2563 00:00
รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่ ครม. สัญจรพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ.ระยอง ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ
ข่าว สดช.
18 สิงหาคม 2563 00:00
สดช.ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะออกแบบนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในหัวข้อแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล