Loading…
 |  สมัครสมาชิก
สดช.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2564