Loading…
 |  สมัครสมาชิก
สดช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 5 ปี และงานเกษียณอายุราชการของเลขาธิการ (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม (นางปฏิมา อาภาศิลป์)